Polityka prywatności

Home / Polityka prywatności

Informacje dotyczące danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Indywidualna Praktyka Lekarska Artem Kovalenko z siedzibą w Koszalinie przy ul. Śląskiej 4. W celach kontaktu w sprawie przetwarzania Państwa danych osobowych w naszym gabinecie prosimy o kontakt pod adresem email: dent@kovalenko.com.pl

2. Cele i podstawy przetwarzania

Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane w celu:

ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych (w tym komunikacji za pośrednictwem poczty, telefonii komórkowej i poczty elektronicznej  dotyczącej m. in. planowanych wizyt oraz informacji o działalności medycznej naszego gabinetu) lub leczenia przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem na podstawie art. 9 ust. 2 lit i. RODO,

marketingu usług własnych, organizowania i przeprowadzania konkursów oraz innych akcji marketingowych, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń,  prowadzenia analiz jakości świadczonych usług.

3. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

4. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres 20 lat na podstawie art. 29 ust. 1, Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych naszego gabinetu na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia Twojego sprzeciwu.

5. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub wobec przetwarzania danych  w celu marketingu bezpośredniego

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6. Odbiorcy danych

Do Twoich danych mogą mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające):

a) firmy serwisujące

b) firma wykonująca badania histopatologiczne

c) firma księgowa

d) firma obsługująca płatności ratalne

e) operatorzy pocztowi, firmy kurierskie

f)  pracownie protetyczne

7. Informacje o wymogu/ dobrowolności podania danych

Podanie danych jest obowiązkiem wynikającym z art. 25 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i stanowi warunek udzielania świadczeń.

Call Now Button